Новини за проекта

Първа среща по проект P.E.rfect

В периода 23-26 март 2023 г., в Дъблин, Ирландия се проведе първа среща по проект „P.E.rfect“, който има за цел да овласти учителите по физическо възпитание и спорт да подкрепят ефективното включване на децата с разстройства от аутистичния спектър в образованието, като им предостави подходящи умения, знания, ефективни стратегии и обучение, съобразено с местните условия.
337565319_2869583516509890_6891208748426654758_n

Проект „An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers“, с акроним P.E.rfect, е инициатива, съфинансирана по програма “Еразъм+” (2022-2-IE01-KA220-SCH-000100336), която има за цел да подобри включването на ученици от аутистичния сектор в училишни дейности и спорт. Чрез обучение на учителите по физическо възпитание и спорт, този проект ще подобри ключови им компетенции за работа с ученици с аутизъм и по този начин, ще окаже голямо влияние върху други учители по физическо възпитание и спорт във всяка партньорска държава. Това ще осигури въздействие и върху информираността в сферата на спорта на лицата с аутистично разстройство в ЕС. 

Основните цели на проекта P.E.rfect са:

  • Да идентифицира настоящите добри практики и областите, които се нуждаят от развитие, по отношение на часовете по физическо възпитание за деца с аутизъм, в масовите училища в партньорските страни;
  • Да разработи модел на програма за обучение и материали за учителите по физическо възпитание и спорт в общообразователните училища, преподаващи на ученици с аутизъм;
  • Да тества разработените материали и програма за обучение и даде оценка на тяхната целесъобразност и ефективност, както и на тяхното въздействие;
  • Програмата, инструментите и материалите на проекта да се разпространят сред заинтересованите страни и да се отправят препоръки към създателите на национални политики в партньорските страни и Европа.

Очакваните резултати от проект P.E.rfect са:

1 Образователният пакет „P.E.rfect“ включва учебна програма, наръчник за учители по физическо възпитание и спорт и инструментариум, които са взаимно свързани;

2. Платформа за електронно обучение, на която ще бъдат качени резултатите по проекта, за да могат да се използват от обучителите, които ще обучават учители по физическо възпитание и спорт. Платформата за електронно обучение ще функционира като образователен ресурс със свободен достъп;

3. Два курса за електронно обучение, базирани на доказани подходи за преподаване (ABA, TEACCH и сензорна интеграция), които подкрепят децата с аутизъм и подпомагат интегрирането им в класната стая. Обучителните курсове ще предоставят знания, умения и компетенции за обучение на начални учители и учители по физическо възпитание и спорт;

4. Поне 5 обучени обучители на възраст над 18 години (по 3 от всяка държава + минимум 5 на местно ниво) за това как да обучават учители по физическо възпитание и спорт, използвайки образователния пакет и платформата за електронно обучение;

5. Минимум 5 начални учители на възраст над 30 години (по 5 от всяка държава + минимум 5 на местно ниво), обучени от обучителите на проекта, използвайки образователния пакет и платформата за електронно обучение;

6. Мултиплициращи събития за популяризиране на проекта и неговите продукти и резултати сред обучители, ментори, учени, учители по физическо възпитание и спорт, лица с аутизъм, техните семейства и настойници, организации, работещи с лица с разстройства от аутистичния спектър, изследователи, създатели на политики, реформатори и съответните заинтересовани страни.

Проект „An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers“ – P.E.rfect е европейско партньорство на 7 държави, включващо следните партньори: Institute for Studies in Social Inclusion, Diversity and Engagement, Ирландия; Sina Svetulka, Република Северна Македония; Vimodo ltd, Кипър; Асоциация за развитие на  българският спорт, България, ACD La Hoya, Испания; Masarykova univerzita, Република Чехия; Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi, Полша.