Πρώτη offline συνάντηση P.E.rfect

Στο διάστημα 23-26 Μαρτίου 2023, στο Δουβλίνο (Ιρλανδία) πραγματοποιήθηκε η πρώτη offline συνάντηση έργου μιας καινοτόμου δράσης, με στόχο την ενδυνάμωση των ειδικών του αθλητισμού στο σχολικό σύστημα, που εργάζονται με παιδιά και νέους στο φάσμα του αυτισμού.

Obejrzyj nasz film promocyjny

Obejrzyj nasz film promocyjny dotyczący „Szkolenia z zakresu zachowań dzieci ze spektrum autyzmu dla WF’istów oraz nauczycieli w szkołach” P.E.rferkcyjna inicjatywa!

Първа среща по проект P.E.rfect

В периода 23-26 март 2023 г., в Дъблин, Ирландия се проведе първа среща по проект „P.E.rfect“, който има за цел да овласти учителите по физическо възпитание и спорт да подкрепят ефективното включване на децата с разстройства от аутистичния спектър в образованието, като им предостави подходящи умения, знания, ефективни стратегии и...

Primera reunión offline de P.E.rfect

Del 23 al 26 de marzo de 2023 se celebró en Dublín (Irlanda) la primera reunión offline de una acción innovadora destinada a capacitar a expertos en deporte del sistema escolar que trabajan con niños y jóvenes del espectro autista.

První offline setkání projektu P.E.rfect

Ve dnech 23.-26. března 2023 se v Dublinu (Irsko) konalo první offline setkání projektu inovativní akce, jejímž cílem je posílit postavení sportovních odborníků ve školském systému, kteří pracují s dětmi a mládeží z autistického spektra.