Nowości w projekcie

Pierwsze spotkanie stacjonarne programu Erasmus + - PErfect  w Dublinie

W dniach 23-26 marca 2023 r. w Dublinie (Irlandia) odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie projektowe innowacyjnej akcji, mającej na celu wzmocnienie pozycji ekspertów sportu w systemie szkolnym, pracujących z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.
337565319_2869583516509890_6891208748426654758_n

Szkolenie Autism and Behavior Management dla nauczycieli wychowania fizycznego to inicjatywa współfinansowana z programu Erasmus+, której celem jest wpłynięcie na lepszą integrację uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkołach, a także w sporcie. Poprzez szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego projekt ten wpłynie na ich kluczowe kompetencje do pracy z uczniami z ASD, a szkolenie grupy nauczycieli wychowania fizycznego będzie miało duży wpływ na innych nauczycieli wychowania fizycznego w każdym kraju partnerskim. Program będzie miał również wpływ na podnoszenie świadomości na temat zajęć sportowych dla osób z autyzmem w UE.

Główne cele projektu PErfect to:

 • identyfikacja luk i mapowanie aktualnych dobrych praktyk związanych z wychowaniem fizycznym uczniów z autyzmem w szkołach podstawowych,
 • stworzenie programu szkoleń mieszanych i opracowanie materiałów dla nauczycieli wychowania fizycznego, dostarczanie im umiejętności skutecznego wspierania integracji uczniów z autyzmem, a także skutecznego radzenia sobie z niewłaściwym zachowaniem uczniów,
 • pilotażowe przetestowanie opracowanych materiałów i programów szkoleniowych dla nauczycieli wychowania fizycznego z krajów partnerskich oraz ocena ich przydatności i skuteczności oraz ich ewaluacja,
 • dzielenie się programem, narzędziami i materiałami z zainteresowanymi stronami oraz przedstawianie zaleceń krajowym decydentom w Europie i na Bałkanach.

Główne cele projektu PErfect to

a) opracowanie:

 • pakietu Edukacyjnego „PErfect” zawierającego Program nauczania, Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i Zestaw narzędzi, które będą ze sobą spójne,
 • platformy e-learningowej, na której będą zamieszczane efekty oraz inicjatywy; ze strony będą korzystać trenerzy, którzy przeszkolą nauczycieli wychowania fizycznego; platforma e-Learningowa będzie również działać jako otwarte źródło edukacyjne online dla wszystkich zainteresowanych.
 • zestawów kursów e-learningowych zapewniających szkolenie trenerów w celu zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji do szkolenia nauczycieli szkół podstawowych i wychowania fizycznego w zakresie metod nauczania opartych na dowodach (oparte na ABA, TEACCH i integracji sensorycznej), aby kierować i wspierać dzieci z autyzmem oraz pomagać im w integracji z klasą ogólnodostępną,

b) przeszkolenie:

 • 18+5 trenerów (3 z każdego kraju + minimum 5 na poziomie lokalnym), praca nad tym, w jaki sposób szkolić nauczycieli szkół wychowania fizycznego poprzez wykorzystanie Pakietu Edukacyjnego i platformy e-Learningowej,
 • 30+5 nauczycieli szkół podstawowych (5 z każdego kraju + minimum 5 na poziomie lokalnym) przez trenerów w ramach Pakietu Edukacyjnego oraz poprzez platformę e-Learningową,

c) zorganizowanie:

 • imprez multiplikacyjnych promujących projekt, jego osiągnięcia intelektualne i wyniki wśród trenerów, mentorów, naukowców, nauczycieli wychowania fizycznego, osób z ASD, ich rodzin i opiekunów, organizacji zaangażowanych w ASD, badaczy, decydentów i reformatorów oraz odpowiednich interesariuszy).

PErfect to europejska współpraca 7 krajów, w skład której wchodzą następujący partnerzy:

 • Instytut Badań nad Integracją Społeczną, Różnorodnością i Zaangażowaniem, Irlandia
 • Sina Svetulka, Republika Macedonii Północnej
 • Vimodo Ltd, Cypr
 • Bułgarskie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu, Bułgaria
 • ACD La Hoya, Hiszpania
 • Masarykova univerzita, Republika Czeska
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, Polska.